10 stappen om een communicatieplan te schrijven - ICM opleidingen (2024)

Sta je op het punt om een communicatieplan te schrijven? In dit artikel lopen we de 10 benodigde stappen met je door. We interviewden hiervoor expert en docent Arnie Mensink. Sinds 2004 is hij actief als docent bij ICM voor de categorie . Daarnaast heeft hij al meer dan 20 jaar een eigen communicatieadviesbureau.

Wat is een communicatieplan?

Een communicatieplan is de uitwerking van communicatieactiviteiten en -middelen die bijdragen aan het succes van de organisatie. Als je hebt onderzocht waar je als organisatie heen wilt, dan kun je een communicatieplan schrijven om je doelgroepen hierover te informeren en hierin mee te nemen. Communicatieplannen zijn er in vele vormen. Zo kennen we plannen voor:

 • Interne communicatie
 • Corporate communicatie
  • Public affairs
  • Issuemanagement
  • Crisiscommunicatie
  • Investor relations of financiële communicatie
  • Community relations
 • Arbeidsmarktcommunicatie
 • Marketingcommunicatie

Welk type plan je maakt, hangt af van het organisatiedoel waaraan het plan moet bijdragen.

Zo dient een marketingcommunicatieplan een marketingprobleem te helpen oplossen. Denk bijvoorbeeld aan het marketingdoel om het komende jaar via online verkoop 60% meer producten af te zetten bij consumenten. Dan ontwikkel jij het plan dat consumenten voorziet van de kennis en argumenten waardoor ze (meer) geneigd zijn bij jouw organisatie te kopen.

Eigenlijk is het de invulling van de P van Promotie van de marketingmix. En zonder Marketingdoel of -plan heeft een marketingcommunicatieplan niet zo veel zin. Hoe je een sterk marketingplan schrijft, lees je hier.

Wat is het doel van een communicatieplan?

Het doel van een communicatieplan is dat je op een georganiseerde manier toewerkt naar het bereiken van een communicatiedoel. Je onderzoekt en werkt planmatig uit welke communicatieactiviteiten je wanneer inzet om je communicatieprobleem of -doelstelling te realiseren. Daarnaast helpt een plan om te monitoren hoe de activiteiten verlopen en om te meten of je je doel bereikt.

Uit welke stappen bestaat een communicatieplan?

Een communicatieplan bestaat uit grofweg 10 stappen:

1. Analyse

De analysefase is de basis van het plan. Theoretisch gezien begin je met een externe en interne analyse, vervolgens maak je een SWOT-analyse en daar komt een probleem uit. In de praktijk heb je vaak al signalen opgevangen. Je weet dat er intern of extern iets moet gebeuren. Ook dan is het nog steeds noodzakelijk dat je begint met de analysefase. Afhankelijk van het probleem onderzoek je waarom je het probleem moet aanpakken en wat er gebeurt als je het niet doet.

2. Probleemstelling

De conclusie die je kunt trekken uit de analysefase, formuleer je in de probleemstellingfase.
Je geeft antwoord op de vraag: ‘Waarom maak ik dit plan?’. Of anders geformuleerd: ‘welk communicatieprobleem los ik eigenlijk op?’.

3. Doelgroep definiëren

In deze stap maak je de doelgroep concreet: met wie wil je eigenlijk ‘in gesprek’? Hoeveel mensen zijn dat? Mik ik misschien op meer dan één doelgroep, omdat bij hen andere zaken belangrijk zijn?.

4. Doelstellingen

Op het moment dat je je doelgroepen hebt gedefinieerd, definieer je per doelgroep de communicatiedoelen die je wilt bereiken. Je maakt SMART communicatiedoelstellingen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Het concreet en meetbaar maken van je doel is belangrijk, omdat je in de evaluatiefase wilt aantonen dat het communicatieplan gewerkt heeft. Je vraagt je hierbij onder meer af: wat moeten ze in elk geval weten, vinden, doen of gedaan hebben?

5. Strategie

Een communicatiestrategie geeft richting aan de manier waarop je je communicatiedoelstellingen gaat behalen. Welke strategie je kiest, is afhankelijk van je doel en je doelgroep. In deze fase geef je ook aan welk type middelen je inzet en welke toonzetting je belangrijk vindt.

6. Kernboodschap

In stap 6 vertaal je de communicatiestrategie naar een boodschap. Wat wil je de doelgroep(en) vertellen en met welke boodschap realiseer je verandering in kennis, houding of gedrag? Dit kan voor iedere doelgroep anders zijn.

7. Middelen

Nadat je de boodschap hebt bepaald, stel je vast op welke manier je de boodschap aan je doelgroep gaat overbrengen. Je omschrijft welke media, evenementen, en communicatiemiddelen je gebruikt. Uitgangspunt is natuurlijk dat je je doelgroep zo efficiënt mogelijk bereikt.

8. Planning

Dit is een overzichtelijke weergave van de periode van het communicatieplan. In de planningsfase breng je heel concreet in kaart wanneer je welk middel hoe vaak inzet.

9. Budget

Nu je hebt vastgesteld met welke middelen je het doel van het communicatieplan realiseert, bepaal je het benodigde budget. Alle kosten die nodig zijn voor de ontwikkeling, productie, plaatsing en distributie van de middelen neem je op. Eventueel ook de extra personeelskosten die nodig zijn om het plan uit te voeren.

10. Evaluatie

In stap 10, de evaluatiefase, beschrijf je hoe je meet of de communicatiedoelstellingen (zoals geformuleerd in stap 3) behaald zijn. Bovendien houd je tussentijds de vinger aan de pols om tijdig te zien of je moet bijsturen.

Wat is de toegevoegde waarde van een NIMA A Communicatie diploma?

Heb je interesse in het communicatievak? Ben je in je huidige baan al bezig met communicatietaken, maar wil je dit verder professionaliseren? Of wil je een theoretische basis leggen als communicatieprofessional? Dan is de NIMA A Communicatie opleiding iets voor jou! Dit levert het je op:

 • Je hebt nu een beknopt overzicht van de onderdelen van een communicatieplan. Tijdens de opleiding diepen we dit verder uit waardoor je in staat wordt zelf zo’n plan op te stellen.
 • Je leert specifieke communicatiemedia goed te gebruiken, zoals social media, website, nieuwsbrieven, advertenties in tijdschriften en sponsoring.
 • Je legt een goede basis als (toekomstige) communicatieprofessional en gaat vol enthousiasme het vak in.
10 stappen om een communicatieplan te schrijven - ICM opleidingen (2024)

FAQs

10 stappen om een communicatieplan te schrijven - ICM opleidingen? ›

Een communicatieplan beschrijft het beleid van jouw bedrijf op het gebied van communicatie. Je vermeldt welk doel je wilt bereiken, welke doelgroepen een rol spelen en welke strategie je inzet om die doelgroepen wilt bereiken.

Hoe schrijf ik een goed communicatieplan? ›

Communicatieplan in 7 stappen
 1. Maak een analyse. Interne analyse. ...
 2. Bepaal je communicatiedoelstellingen. ...
 3. Maak persona's. ...
 4. Formuleer je boodschap. ...
 5. Kies je communicatiemiddelen. ...
 6. Maak een communicatiematrix. ...
 7. Meet resultaten en stuur bij.
Feb 15, 2023

Wat staat er allemaal in een communicatieplan? ›

Het maken van een communicatieplan is een proces dat uit negen verschillende stappen bestaat.
 1. Verzamelen en analyseren van informatie. ...
 2. Formuleren van doelstellingen. ...
 3. Bepalen van de doelgroep. ...
 4. Vaststellen van de communicatiestrategie. ...
 5. Ontwerpen van de boodschap. ...
 6. Bepalen van de communicatiemiddelen.

Wat staat er in een communicatieplan? ›

Een communicatieplan beschrijft het beleid van jouw bedrijf op het gebied van communicatie. Je vermeldt welk doel je wilt bereiken, welke doelgroepen een rol spelen en welke strategie je inzet om die doelgroepen wilt bereiken.

Hoe maak je een marketing communicatie plan? ›

Marketingcommunicatieplan in 7 stappen
 1. 1: Wat is de huidige situatie? Hierbij kijk je naar wat de reden is. ...
 2. 2: Wat is de doelgroep? Wat wordt jouw doelgroep? ...
 3. 3: Wat is het doel? Wat wil je bereiken? ...
 4. 4: Welke middelen? ...
 5. 5: Wat is het budget? ...
 6. 6: De planning. ...
 7. 7: De evaluatie.

Wat is er nodig voor een goede communicatie? ›

Goede communicatie

Je staat niet alleen op 'zenden', maar schakelt over op ontvangen als de ander behoefte heeft om iets te zeggen of te vragen. Je hebt echte aandacht voor de ander. Je laat de ander uitpraten. Je stelt vragen om de ander goed te begrijpen.

Waar moet een goede communicatie aan voldoen? ›

Hou je dan aan deze 10 basisregels voor effectieve communicatie.
 1. Spreek de taal van jouw gesprekspartner. ...
 2. Let op de gevoalswaarde van woorden. ...
 3. Vraag regelmatig om feedback. ...
 4. Stel goede vragen. ...
 5. Motiveer de ander tot luisteren. ...
 6. Luister actief naar de ander. ...
 7. Wees beknopt. ...
 8. Geen monoloog maar een dialoog.

Wat is een strategisch communicatieplan? ›

Een strategisch communicatieplan is een document dat de communicatiestrategie van een organisatie definieert in doelstellingen en geplande acties. Het is een referentiekader om een efficiënt en gestructureerd communicatiebeleid op te stellen.

Welke drie elementen zijn nodig bij communicatie? ›

Zender: degene die de boodschap zendt. Boodschap: informatie in de vorm van gedachten, gevoelens, gedrag. Kanaal of Medium: gesprek, verhaal, boek, videofilm, facebook etc.

Hoe ziet een communicatiestrategie eruit? ›

In de communicatiestrategie omschrijf je welke boodschap je met welke communicatiemiddelen wilt communiceren én met welke doelgroep op welk moment. Als het doel van je strategie is om je organisatie te positioneren vraagt dat bijvoorbeeld iets anders dan wanneer je mensen wilt oproepen te participeren.

Welke soorten communicaties zijn er? ›

We onderscheiden vijf verschillende stijlen: de verbale, de non-verbale, de vocale, de non-vocale en de paralinguïstische communicatiestijl.

Wat is een communicatie Matrix? ›

De communicatiematrix is feitelijk de samenvatting van het communicatieplan. Hier vertel je met welke doelgroep wordt gecommuniceerd, welke boodschap wordt overgebracht, welke middelen hiervoor worden gebruikt, wanneer dit gebeurt en wat de kosten van het communicatieplan zijn.

Wat zijn de onderdelen van communicatie? ›

Om te spreken van communicatie, moeten er minimaal vier essentiële elementen aanwezig zijn, namelijk:
 • Zender. Dit is de bron van informatie. ...
 • Ontvanger. Dit de bestemming voor de informatie. ...
 • Boodschap. Dit is de inhoud van de informatie. ...
 • Medium. Dit gaat over het kanaal van de zender naar de ontvanger.

Wat zijn de onderdelen van een communicatieplan? ›

De volgende onderdelen komen aan bod: organisatiestrategie, visie, missie (kernwaarden), (gewenste) identiteit, (gewenste) imago, organisatiecultuur, organisatiestructuur, product- en/of diensten-overzicht, huidige communicatiestrategie en huidige communicatiemiddelen.

Hoe maak ik een communicatie strategie? ›

Dit delen we graag hieronder met je!
 1. Analyseer de vraag. Als eerste is het belangrijk te weten wat je wil bereiken met je strategie. ...
 2. Zoek de juiste metafoor. Een communicatiestrategie is een strategie in het omgaan met mensen. ...
 3. Maak associaties. ...
 4. Kies de relevante associaties. ...
 5. Kies de juiste volgorde. ...
 6. Verdiep de acties.

Hoe zeg je dat je goed kan communiceren? ›

Hierbij enkele tips:
 • Zeg duidelijk wat je denkt. Zorg dat wat je zegt, doet en voelt met elkaar in overeenstemming is. ...
 • Luister actief. Zorg dat je goed begrijpt wat de ander wil zeggen. ...
 • Doe moeite om te begrijpen hoe de ander zich voelt. ...
 • Neem een adempauze om je gedachten te ordenen.
 • Uit je positief.

Wat staat er in een intern communicatieplan? ›

Het interne communicatieplan bevat de doelstellingen, doelgroepen, activiteiten en planning van de interne communicatieafdeling in een bepaalde periode. Vaak wordt het plan aangevuld met een analyse van de huidige situatie, randvoorwaarden voor succes en de verwachte resultaten.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated:

Views: 6003

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.